Regulaminy

Regulaminy

Regulamin zakupów Sklepu www.elektra-lampy.pl

§ 1 Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.elektra-lampy.pl (zwanego dalej „Sklepem”) jest Lucyna Bukowy prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Elektra” Lucyna Bukowy
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Parkowej 49; NIP 873-116-65-70 REGON :852646219; wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 21446/2001 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa

Kontakt ze Sklepem prowadzony jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

drogą elektroniczną pod adresem: biuro@elektra-lampy.pl

telefonicznie pod numerem 14 636 56 23

telefonicznie pod numerem 602 350 014

3. Przez Kupującego w niniejszym regulaminie zakupów rozumie się osobę fizyczną, w tym Konsumenta, osoba prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonującą lub zamierzającą dokonać w Sklepie transakcji, w szczególności poprzez zawarcie umowy sprzedaży na odległość.

§ 2 Informacje o cenach i towarach

1. Ceny towarów w Sklepie podawane są wyłącznie w polskich złotych (PLN)
i uwzględniają należny podatek od towarów i usług. Cena towaru uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy i pakowania, które ustalane są każdorazowo w zależności od wybranej opcji dostawy. Wiążące zestawienie kosztów pakowania i dostawy towaru podawane jest na stronie internetowej Sklepu po umieszczeniu wszystkich zamawianych towarów w koszyku przed potwierdzeniem przez Kupującego złożonego zamówienia oraz przesyłane jest w potwierdzeniu realizacji zamówienia w Sklepie.

3. Zamieszczone na stronach internetowych Sklepu informacje o towarze i jego cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są one zaproszeniem do zawarcia umowy przez złożenie przez Kupującego oferty zakupu określonej ilości towaru.

§ 3 Składanie zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu (sieci informatycznej).

Zamówienia w Sklepie składane są za pośrednictwem strony internetowej www.elektra-lampy.pl przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Zamówienia realizowane są w terminie podanym na karcie każdego towaru w Cechach produktu.

Zakupy z opcją „za pobraniem” lub zapłaty przy odbiorze towaru mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy łączna wartość zakupionych towarów nie przekracza 1000.00 zł.

Sklep zastrzega sobie prawo żądania zaliczki w wysokości min. 30% wartości zamówienia w przypadku gdy jego wartość przekracza 1000.00 zł a także gdy zamawiana jest duża ilość towaru tego samego typu. Zaliczkę należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie przez Sklep oferty Kupującego, o której mowa w §2 ust. 2.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego części w przypadku nieudostępnienia przez Kupującego danych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli zachodzą okoliczności opisane w art. 22 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W wyżej wskazanych przypadkach Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

Złożenie zamówienia na towar następuje poprzez umieszczenie go koszyku
i wypełnienie formularza na stronie internetowej. W razie przyjęcia zamówienia Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zawierającego cenę i ilość towaru oraz koszty pakowania i dostawy.

Do każdego dostarczanego towaru dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT wystawione w momencie pakowania towarów do wysyłki.

Kupujący może dokonać zmian w treści zamówienia, w tym skorygować błędy w złożonym zamówieniu, albo dokonać całkowitego anulowania zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu na adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty i wycofywania towarów z oferty, wprowadzania zmian w ofercie, w tym czasowych akcji promocyjnych, których czas trwania jest oznaczony bądź nieoznaczony.

§ 4 Realizacja zamówienia

Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego spośród zaproponowanych przez Sklep. Indywidualny sposób dostawy może zostać uzgodniony po potwierdzeniu przez Sklep.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. W przypadku zamówień składających się z kilku różnych towarów a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce termin realizacji jest uzależniony od skomloetowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia.
Szczegóły dotyczące czasu realizacji zamówienia znajdują się ponadto na karcie towaru w zakładce „Cechy produktu” na stronie Sklepu.

Płatności za towar w Sklepie realizowane są według wyboru Kupującego
w następujący sposób:

płatność z góry – przedpłata na rachunek bankowy Sklepu; realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku Sklepu;

za pobraniem – cena towaru wraz z kosztami dostawy i pakowania uiszczana jest przy jego odbiorze u kuriera.

rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.

rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

4. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych (Dotpay.pl, Przelewy24.pl) powinien zapłacić za towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta sprzedawcy nie jest wiążąca.

§ 5 Dostawa

Informacje o sposobach i kosztach dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu w dziale „Koszty dostawy”.

§ 6 Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową albo wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Do towarów objętych gwarancją producenta Sklep dołącza dokument gwarancji wystawiony przez producenta.

W razie niezgodności towaru z zamówieniem Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni.

Do przesyłanego towaru Kupujący powinien w miarę możliwości załączyć list przewozowy kuriera lub druk opisujący uszkodzenia przesyłki, jeśli został spisany w obecności kuriera.

Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 nie tamuje przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje rozpatrywane będą w trybie i terminach określonych w obowiązujących przepisach, tj. ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje składane są przez Kupującego w Sklepie za pośrednictwem środków komunikacji określonych w par. 1 ust. 2 po dostarczeniu przez Kupującego towaru, którego reklamacja dotyczy. Sklep nie przyjmuje przesyłek z płatnością za pobraniem, jeśli ten tryb nie został wcześniej ustalony z Kupującym w toku postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty e-mail
(biuro@elektra-lampy.pl) lub pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy.

§ 7 Zwroty

Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może się posłużyć Formularzem znajdującym się tutaj.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 ( czternastu ) dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu.

W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zwrot towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego.

W przypadku dokonania zwrotu świadczenia pieniężnego w wyniku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Sklep prześle do Kupującego fakturę korygującą, jeśli z tytułu zawartej umowy została wcześniej wystawiona faktura VAT.

Jeśli z tytułu umowy, co do której Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, został wystawiony paragon fiskalny, Sklep prosi o odesłanie go wraz ze zwracanym towarem. Brak paragonu nie stanowi przeszkody do zwrotu świadczenia Kupującemu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Udostępnione przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia oraz rozliczeń z tego tytułu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926, ze zm.). Na podstawie ww. ustawy Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia może skutkować brakiem jego realizacji.


Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy będący własnością Lucyny Bukowy działającej pod firmą „Elektra” Lucyna Bukowy z wykorzystaniem strony internetowej www.elektra-lampy.pl.

2. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przed dokonaniem transakcji przy użyciu strony www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2

1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004.171.1800 z późn. zm).

b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 z poźn. zm.).

c) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

d) Usługi - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez wysyłanie i odbieranie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy przekazywanych za pomocą systemów teleinformatycznych za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,

e) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

f) Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z danym systemem.

g) Sklep – sklep internetowy pod adresem www…. umożliwiający Klientowi dokonywanie transakcji, w tym zakupu towarów.

h) Klient - podmiot dokonujący transakcji w sklepie sklepu, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu.

i) Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie HTML.

§ 3

1. Prawidłowe korzystanie z Usług Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usług.


Dział II
USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

§ 4

1. Niniejszy regulamin określa Usługi świadczone poprzez Sklep, a w szczególności zawieranie umów sprzedaży towarów i przesyłanie informacji dotyczących realizacji złożonych zamówień oraz przesyłanie informacji na temat bieżącej oferty Sklepu, w szczególności dostępności towarów i upustów cenowych.

2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientowi dostępny jest w Sklepie.

3. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres rzeczowy i funkcjonalny może ulegać modyfikacjom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Sklepie i nie stanowią zmiany Regulaminu.

Dział III
ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW

§ 5

1. Sklep świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Sklep i przyjęta przez Klienta.

2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

§ 6

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

a) prowadzeniu konta w Sklepie – założenie konta jest możliwe poprzez skorzystanie z zakładki „Zaloguj się” na stronie internetowej Sklepu; następnie wybranie opcji „Jestem nowym Klientem” i wypełnienie formularza, przy czym pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami (*) są wymagane oraz potwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem „Kontynuuj”. Od tej chwili konto jest aktywne – potwierdzenie rejestracji zostaje wysłane na podany w formularzu adres poczty elektronicznej;

b) możliwości złożenia zamówienia w Sklepie przez wypełnienie udostępnionego formularza bez uprzedniej rejestracji – po przeniesieniu wybranego towaru do koszyka w Sklepie i wyborze odpowiedniej opcji dostawy towaru wymagane jest jednorazowe podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie ich do formularza, przy czym pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami (*) są wymagane.

§ 7

1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi może dotyczyć, w zależności od udzielonej przez Klienta zgody:

a) danych niezbędnych do wykonywania lub zawarcia umowy sprzedaży, dostawy, zamiany lub innej umowy zawieranej w ramach działalności Sklepu;

b) adresów e-mail,

c) danych udostępnionych w celach marketingowych.

2. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom Rozdziału 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 8

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub pisemnie na adres, pod którym Usługodawca prowadzi działalność. Usługodawca również może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdy Usługobiorca dostarczy mu treści o charakterze bezprawnym. Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia z skutkiem na koniec tego dnia.


Dział IV
KORZYSTANIE Z USŁUG

§ 9

1. Sklep jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub przerw wynikających z awarii technicznych.

2. Czasem właściwym dla Serwisu jest czas właściwy dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji zgodnie z postanowieniami § 12.

§ 10

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sklep zaleca, aby Klient przed skorzystaniem z Usług realizowanych w Sklepie:
- upewnił się czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne,
- zabezpieczył infrastrukturę informatyczną poprzez zastosowanie programów antywirusowych.
Sklep zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sklep ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, oraz przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

Dział V
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 11

1. Klient może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie – pod numerem 14 636 56 23

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@elektra-lampy.pl

c) faxem – pod numerem 14 636 56 23

2. Reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres składającego reklamację,
- dokładny opis i powód reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 dni w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

Dział VI
POLITYKA COOKIES

§ 12

1. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


Dział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany w systemie informatycznym Sklepu, zmiany w ofercie Sklepu.

2. Sklep powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Sklepie.

3. Regulamin jest dostępny w Sklepie.

...jest pusty

Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Wysyłka GRATIS
Wszystkie zakupy powyżej 500 zł
WYSYŁKA GRATIS!!!

Przy płatności przelewem
BALI Markslojd 498312 Lampa Stołowa Nocna,Aluminium PROMOCJA
Netto: 89,43 zł 44,72 zł
Brutto: 110,00 zł 55,01 zł
Lampa Biurkowa Halogenowa CZERWONA Promocja
Netto: 22,77 zł 17,89 zł
Brutto: 28,00 zł 22,00 zł
ROCCO EuroStar Żyrandol Złoty Kryształy,Lampa Wisząca Abażury
Netto: 283,74 zł 256,10 zł
Brutto: 349,00 zł 315,00 zł
Abażur do Lampy Nocnej,Stołowej PROMOCJA
Netto: 22,77 zł 17,89 zł
Brutto: 28,00 zł 22,00 zł
Kinkiet LIŚĆ Namat,Lampa DREWNO Stylowa PROMOCJA
Netto: 64,23 zł 39,84 zł
Brutto: 79,00 zł 49,00 zł
SIROCCO EuroStar 3400/3 Lampa Stojąca Podłogowa,Abażur Czarny Kryształy
Netto: 348,78 zł 243,09 zł
Brutto: 429,00 zł 299,00 zł
FUEVA 1 Eglo 31671 Lampa LED Sufitowa,Oprawa Stropowa wpust
Netto: 77,16 zł 59,27 zł
Brutto: 94,90 zł 72,90 zł
Klosz Eglo LIBRA 83619 do Lampy Sufitowej,Plafonu
Netto: 37,40 zł 29,92 zł
Brutto: 46,00 zł 36,80 zł
EMMA Reality Lampa Podłogowa Czarna,Stojąca Nowoczesna
Netto: 321,14 zł 238,21 zł
Brutto: 395,00 zł 293,00 zł
Klosz KOPUŁA szkło Białe
Netto: 27,64 zł 20,73 zł
Brutto: 34,00 zł 25,50 zł
SAVANA Reality 53730107 Lampa Biurkowa halogenowa,Biała Nowoczesna
Netto: 186,18 zł 111,71 zł
Brutto: 229,00 zł 137,40 zł
MIKOŁAJ świąteczna ozdoba zewnętrzna Massive 16151/55/10
Netto: 215,45 zł 150,41 zł
Brutto: 265,00 zł 185,00 zł
TUBA Spot Light 5185302 Lampa Sufitowa Wisząca,Biała Nowoczesna
Netto: 565,04 zł 486,99 zł
Brutto: 695,00 zł 599,00 zł
CERNO Eglo 30192 Lampa Ogrodowa z Czujnikiem,Kinkiet Zewnętrzny IP44
Netto: 121,06 zł 105,61 zł
Brutto: 148,90 zł 129,90 zł
CHROMY Reality 60060306 Lampa Sufitowa Nowoczesna,Żyrandol Plafon Halogenowy
Netto: 203,25 zł 149,59 zł
Brutto: 250,00 zł 184,00 zł
ŚWIECZNIK Kinkiet Podwójny,Lampa Mosiądz Patyna
Netto: 121,14 zł 77,24 zł
Brutto: 149,00 zł 95,01 zł
TAURUS Reality 998039-3 Lampa Sufitowa Wisząca, Żyrandol Nowoczesny Kule
Netto: 578,86 zł 376,26 zł
Brutto: 712,00 zł 462,80 zł
ASCOLI Eglo 90121 Lampa Ogrodowa IP44,Kinkiet Zewnętrzny
Netto: 308,86 zł 243,82 zł
Brutto: 379,90 zł 299,90 zł
Żarówka LED E14 2W Świecowa Przezroczysta
Netto: 16,18 zł 10,49 zł
Brutto: 19,90 zł 12,90 zł
DATA Reality Lampa LED Biurkowa,Stołowa Nocna Biała
Netto: 117,07 zł 64,39 zł
Brutto: 144,00 zł 79,20 zł
ZWIS drewno,Lampa Wisząca bez Klosza PROMOCJA
Netto: 37,40 zł 31,71 zł
Brutto: 46,00 zł 39,00 zł
SIDNEY Eglo 83966 Lampa Ogrodowa Klasyczna,Kinkiet Zewnętrzny IP44
Netto: 243,82 zł 162,52 zł
Brutto: 299,89 zł 199,90 zł
TOKATA Reality 18616-16 Lampa Stojąca podłogowa biała
Netto: 134,15 zł 67,08 zł
Brutto: 165,00 zł 82,50 zł
TOKIO Reality 50800106 Lampa Stołowa,Nocna Nowoczesna
Netto: 107,32 zł 73,09 zł
Brutto: 132,00 zł 89,90 zł
TROY 3 Eglo 85982 Lampa Stojąca,Podłogowa Nowoczesna
Netto: 154,39 zł 146,26 zł
Brutto: 189,90 zł 179,90 zł
BUQUET Spot Light 5060511 Żyrandol Kryształowy Brąz,Lampa Wisząca Stylowa
Netto: 1,137,40 zł 641,46 zł
Brutto: 1,399,00 zł 789,00 zł
BIMEDA Eglo 31003 Lampa Sufitowa LED,Plafon Reflektorki
Netto: 203,17 zł 130,00 zł
Brutto: 249,89 zł 159,90 zł
SOLERO MaxLight Lampa Sufitowa Nowoczesna,Plafon Biały
Netto: 598,00 zł 358,54 zł
Brutto: 735,54 zł 441,00 zł
PIGGY Reality Lampa LED Biurkowa
Netto: 178,05 zł 97,93 zł
Brutto: 219,00 zł 120,45 zł
OPTICA Eglo 86814 Lampa Sufitowa Wisząca,Kula Biała Nowoczesna
Netto: 293,42 zł 227,56 zł
Brutto: 360,90 zł 279,90 zł
AURA Reality 60350301 Lampa Sufitowa Łazienkowa,Plafon Nowoczesny Halogenowy
Netto: 145,53 zł 89,43 zł
Brutto: 179,00 zł 110,00 zł
ANANAS Reality R41413006 Lampa Stojąca Podłogowa,Nowoczesna BIAŁA Chrom
Netto: 471,54 zł 321,14 zł
Brutto: 579,99 zł 395,00 zł
FUEVA 1 Eglo 94062 Lampa LED Sufitowa,Oprawa Stropowa wpust
Netto: 69,03 zł 54,39 zł
Brutto: 84,90 zł 66,90 zł
FUEVA 1 Eglo 94527 Lampa LED Sufitowa,Plafon Łazienkowy
Netto: 176,34 zł 134,14 zł
Brutto: 216,90 zł 164,99 zł
ESTERNA Reality C313792RT Lampa Ogrodowa IP54,Zewnętrzna Stojąca
Netto: 289,43 zł 186,18 zł
Brutto: 356,00 zł 229,00 zł
BUZZ-LED Eglo 92597 Listwa Oświetleniowa,Lampa Reflektorki
Netto: 116,99 zł 80,41 zł
Brutto: 143,90 zł 98,90 zł
WILLOW Reality 561610406 Lampa Stołowa Nocna,Halogenowa Kryształy PROMOCJA
Netto: 890,24 zł 511,38 zł
Brutto: 1,095,00 zł 629,00 zł
ARANA SpotLight 4248/052 Lampa Wisząca, Żyrandol PROMOCJA
Netto: 272,36 zł 161,79 zł
Brutto: 335,00 zł 199,00 zł
Żarówka do maszyn do szycia BA15d 15W ANSlighting
Netto: 5,29 zł 3,31 zł
Brutto: 6,50 zł 4,07 zł
ALLY Reality 998077-3 Lampa Sufitowa Nowoczesna,Żyrandol Plafon Halogenowy
Netto: 199,19 zł 161,79 zł
Brutto: 245,00 zł 199,00 zł
BROWNIE EuroStar 3255/2 Kinkiet Kryształy Brąz,Lampa Stylowa
Netto: 96,75 zł 80,49 zł
Brutto: 119,00 zł 99,00 zł
Klosz G9 do Lampy Halogenowej
Netto: 18,70 zł 15,45 zł
Brutto: 23,00 zł 19,00 zł
LUMINEE Reality 780030-1 Kinkiet Reflektorek LED,Lampa Nowoczesna
Netto: 245,53 zł 159,59 zł
Brutto: 302,00 zł 196,30 zł
RONDO Eglo 85263 Lampa Sufitowa Wisząca,Nowoczesna Kula Biała
Netto: 138,13 zł 113,74 zł
Brutto: 169,90 zł 139,90 zł
ALLY Reality 998080-10 Lampa Sufitowa Nowoczesna,Żyrandol Plafon Halogenowy
Netto: 698,37 zł 405,06 zł
Brutto: 859,00 zł 498,22 zł
SOLERO MaxLight Lampa Sufitowa Nowoczesna,Plafon Szary
Netto: 870,00 zł 521,95 zł
Brutto: 1,070,10 zł 642,00 zł
DAMBERA Eglo 94674 Lampa Biurkowa Dotykowa,Stołowa LED
Netto: 170,65 zł 166,59 zł
Brutto: 209,90 zł 204,90 zł
RONDO Eglo 85264 Lampa Stołowa Nocna,Nowoczesna Kula Biała
Netto: 60,16 zł 55,20 zł
Brutto: 74,00 zł 67,90 zł
SOLERO MaxLight Lampa Stojąca Podłogowa,Nowoczesna Biała
Netto: 933,00 zł 559,35 zł
Brutto: 1,147,59 zł 688,00 zł
Klosz E27 TULIPAN,do Lampy Sufitowej,Kinkietu
Netto: 27,64 zł 21,14 zł
Brutto: 34,00 zł 26,00 zł
Żarówka LED E27 4W Kula Przezroczysta Glob
Netto: 27,56 zł 20,24 zł
Brutto: 33,90 zł 24,90 zł
Żarówka LED E14 4W Płomyk Przezroczysta
Netto: 21,06 zł 12,93 zł
Brutto: 25,90 zł 15,90 zł
Żarówka LED E14 4W Kula Przezroczysta
Netto: 21,06 zł 12,11 zł
Brutto: 25,90 zł 14,90 zł
DATA Reality Lampa LED Biurkowa,Stołowa Nocna Czarna
Netto: 117,07 zł 64,96 zł
Brutto: 144,00 zł 79,90 zł
Żarówka LED E14 2W Płomyk Przezroczysta
Netto: 14,55 zł
Brutto: 17,90 zł
Żarówka LED E27 4W Kula Przezroczysta
Netto: 21,06 zł 14,55 zł
Brutto: 25,90 zł 17,90 zł
Żarówka LED E14 Świeca Kryształowa 3W GTV
Netto: 31,63 zł
Brutto: 38,90 zł
Żarówka LED E14 4W Świecowa Przezroczysta
Netto: 21,06 zł 12,11 zł
Brutto: 25,90 zł 14,90 zł
PIGGY Reality Lampa LED Biurkowa
Netto: 178,05 zł 97,93 zł
Brutto: 219,00 zł 120,45 zł
HARMONIE Reality R3171-06 Lampa Sufitowa Wisząca,Kryształki
Netto: 129,27 zł 101,63 zł
Brutto: 159,00 zł 125,00 zł
SHANNON Reality Lampa Sufitowa Plafon,Żyrandol Klasyczny
Netto: 324,39 zł 145,98 zł
Brutto: 399,00 zł 179,56 zł
Żarówka LED E27 4W Ciepła Biała
Netto: 11,30 zł
Brutto: 13,90 zł
Żarówka LED E14 płomyk 4W Zimna Biała
Netto: 13,74 zł
Brutto: 16,90 zł
Żarówka LED E14 2W Świecowa Przezroczysta
Netto: 16,18 zł 10,49 zł
Brutto: 19,90 zł 12,90 zł
Żarówka E14 soft 40W
Netto: 4,47 zł
Brutto: 5,50 zł
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.